دسترسی های ضروری

حوزه های سازمانی

  •  رئیس موسسه

  •  مدیریت امور حراست

  •  روابط عمومی و بین الملل

  •  شورای موسسه

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

مدیریت امور آموزشی :

۱ – سامانه آموزشی سما

۲ – فرمهای آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی :

۱ – امور کتابخانه

۲ – تحصیلات تکمیلی

۳ – پایان نامه

۴ – ایران داک

دانش آموختگان :

افرادی که دانشنامه آنها صادر و آماده تحویل میباشد

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت امور دانشجویی

۱ – امور مشاوره

۲ – صندوق رفاه

۳ – امور خوابگاه ها

۴ – تربت بدنی

۵ – انجمن های علمی

۶ – کمیسیون موارد خاص

مدیریت امور فرهنگی

۱ – کانون فرهنگی قرآن و عترت

۲ – امور نشریات

درباره دانشگاه

حوزه ریاست

آدرس و نقشه دانشگاه

معاونت ها

معرفی دانشگاه

حوزه معاونت اداری و مالی

۱ – امور اداری

۲ – امور کارکنان

۳ – امور اعضای هیات علمی

امور مالی :

امور مالی ایثارگر و شاهد

شماره حساب : ۰۱۰۸۸۸۱۰۵۱۰۰۶