رشته های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی لقمان حکیم گلستان

نام رشتهگرایش
مهندسی کشاورزیسازه های آبی
مهندسی عمرانسازه
مهندسی عمران ژئوتکنیک
مهندسی عمرانمحیط زیست
مهندسی عمرانزلزله
مهندسی عمرانمدیریت ساخت
مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی