راههای دیگر ارتباطی

تلفن ۱۳-۰۱۷۳۴۵۲۸۶۱۲

فکس ۰۱۷۳۴۵۲۲۴۰۹

ایمیل: loghmanhakim86@yahoo.com

سایت :loghmanhakim.ac.ir

آدرس پستی دانشگاه

استان گلستان شهرستان آق قلا ۳۰ متری خرمشهر – دژ نهم

کد پستی :  ۴۹۳۱۸۳۷۵۱۱